Lượt truy cập
Hôm nay 200
Hôm qua 147
Trong tuần 844
Trong tháng 1132
Tất cả 52314

   
VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-PSN

Phương Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

 

 


         Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-GD ĐT ngày 08/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về  Kế hoạch cải cách hành chính;

Trường THCS Phan Sào Nam xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

         1. Triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính.

          2. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đơn vị, thực hiện việc tiếp nhận, trao trả hồ sơ theo yêu cầu của phụ huynh một cách nhanh gọn, hiệu quả.

         3. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu và hoạt động của các tổ chức trong nhà trường theo hướng tinh giảm, khoa học, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng tránh chồng chéo, từ đó tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác..

         4. Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin, đưa Website của nhà trường đi vào hoạt động một cách hiệu quả và xem đây là một kênh thông tin quan trọng góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính.

5. Công tác cải cách hành chính trong nhà trường đảm bảo chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn và đoàn thể nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

II. NHIỆM VỤ

          1.Triển khai kịp thời chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, hướng dẫn của Ngành GD, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên để tạo sự thống nhất đồng bộ trong nhận thức và triển khai thực hiện khoa học, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

          2.Rà soát, kiểm tra lại các thủ tục hành chính, các văn bản hành chính lưu trong hồ sơ công văn đến.

          3.Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn và nâng cao hiệu quả của bộ phận Văn thư trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

          4. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, về tinh thần trách nhiệm của các nhân viên trường học và đội ngũ CB, GV của nhà trường.

          5. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          6. Thực hiện việc sử dụng thời gian làm việc một cách hiệu quả theo kế hoạch thực hiện kỷ luật hành chính.

7. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch, theo quy định tại thông tư 09/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

          8. Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều đồng thời kiểm tra việc hoạt động của cá nhân đối với hộp thư điện tử.

9. Tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên chủ trương và kế hoạch cải cách hành chính gắn với ý thức và đạo đức công vụ. Tuyệt đối không kéo dài thời gian gây phiền hà cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức trong trường biết, thực hiện đúng pháp luật.

2. Tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng chức năng và cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm, chỉ đao về lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực khác để kịp thời triển khai và nâng cao chất lượng công tác.

3. Xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ngành và địa phương; ban hành văn bản quy phạm của nhà trường  đúng qui định, quy trình và phù hợp với tình hình nhà trường.

4. Thực hiện các quy định về kiểm soát, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong nhà trương để giải quyết kịp thời, có hiệu quả mọi giao dịch.

5. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp dân, nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện nhiệm vụ.

6. Tăng cường bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường  theo chức năng, nhiệm vụ; Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

7. Xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện giữa lãnh đạo với viên chức; nâng cao tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ làm cho quy trình làm việc được vận hành thông suốt, rút ngắn thời gian, hạn chế sai sót, thiếu thông tin.

8. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Tăng cường đầu tư và phát huy việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc trong nhà trường.

10. Rà soát điều chỉnh và ban hành các quy định của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

11. Thực hiện đúng quy định việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

12. Tiếp tục thực hiện đúng, đủ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.

13. Tiếp tục đầu tư và ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy; sử dụng hiệu quả các phần mềm, cổng thông tin điện tử, Website, mạng Internet.

               IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai KH cải cách hành chính đến tất cả CB, GV, NV nhà trường.

          2. Tổ văn phòng nhà trường căn cứ Kế hoạch, tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, công tác soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ theo thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011;  thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT.

          3.  Các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể rà soát nhiệm vụ, đề xuất biện pháp thực hiện nhanh gọn, hiệu quả công tác được phân công theo vai trò, chức năng.

4. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên quán triệt mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ.

 

Nơi nhận:

-          CB-GV-NV;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Hải Hòa

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phương Sơn, ngày     tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

 

 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của CBGV-NV, các bậc phụ huynh và các em học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; kế hoạch cải cách hành chính của nhà trường.

- Quán triệt cho đội ngũ CBGV-NV, các bậc phụ huynh và các em học sinh trong đơn vị nhận thức rõ  về nội dung kế hoạch cải cách hành chính và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến kịp thời, liên tục phù hợp với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

-  Kết hợp lồng ghép công tác tuyên truyền với việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính  với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính

- Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính

- Vai trò, trách nhiệm của Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, các tổ trưởng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền về các kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện cải cách hành chính.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền cải cách hành chính trong sinh hoạt Chi bộ, họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, chào cờ đầu tuần.

- Viết tin, bài về công tác cải cách hành chính đăng tải trên Website của trường.

- Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung có liên quan.

- Kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính tại đơn vị; tổ chức tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các thủ tục hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

          - Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện, tổng hợp và báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

 

 Nơi nhận:

-         VB-GV-CNV trường;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

  

Lê Thị Hải Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Ý kiến của bạn

  • Tên
  • Email
  • Tiêu đề
  • Nội dung

Ý kiến độc giảkralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com tuzla escort google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler