Lượt truy cập
Hôm nay 192
Hôm qua 263
Trong tuần 1045
Trong tháng 5858
Tất cả 16524

   
Hướng dẫn thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 của PGD&ĐT Nha Trang

 Xem tại đây.

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------------------------                                                             -----------------------------------

            Số: 326/GDĐT-THCS                                                                             Nha Trang, ngày  07 tháng 4 năm 2016

V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra

  Học kỳ II năm học 2015-2016

         

Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở

 

Căn cứ Công văn số 450/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra Học kỳ II và thi THPT quốc gia 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường Trung học cơ cở (THCS) một số nội dung sau:

1. Về thực hiện nội dung chương trình, kiểm tra, đánh giá học sinh

- Các trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khung chương trình các môn học. Có kế hoạch tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh các khối lớp.

- Hiệu trưởng các trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên chủ động trong công tác giảng dạy, kiểm tra nghiêm túc, cho điểm công bằng nhằm đánh giá trung thực kết quả học tập của học sinh; từng bước khắc phục tình trạng kết quả đánh giá không phản ánh đúng thực chất việc dạy và học, tác động tiêu cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Tổ chức kiểm tra Học kỳ II năm học 2015-2016

2.1. Những qui định đối với kiểm tra Học kỳ II

a) Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình của Học kỳ II đến hết tuần thực học thứ 13 (theo chương trình quy định hiện hành) đối với khối lớp 6,7,8 cho các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và đến hết tuần thực học thứ 14 (theo chương trình quy định hiện hành) đối với khối lớp 9 cho các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo giao các trường ra đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra chung theo lịch của trường ngoại trừ các môn do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung đối với khối lớp 6,7,8, 9.

c) Nhằm mục đích tiếp cận đổi mới công tác thi của Bộ GDĐT trong năm học 2015-2016, đề kiểm tra cần chú ý đến việc định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực, lồng ghép câu hỏi dạng PISA để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

d) Các trường Trung học cơ sở nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ II các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh kiểm tra chung của khối lớp 6,7,8 bằng cả văn bản và qua email  trước ngày 10/4/2016; Ngoài ra, các trường sau đây nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ I các môn Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý và Tiếng Anh kiểm tra chung của khối lớp 9 về Phòng để Phòng nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 16/4/2016 cho Ô.Lâm (chỉ nộp bản mềm, tập tin Word) về email theo địa chỉ htlam.nt@khanhhoa.edu.vn. Bộ đề kiểm tra đề xuất khối lớp 9 nộp về Phòng có hình thức kiểm tra, thời gian làm bài theo qui định trong Công văn này. Ngoài bộ đề kiểm tra đề xuất, đề nghị các đơn vị gửi kèm theo: ma trận đề, biểu cho điểm và hướng dẫn chấm.

- Trường THCS Thái Nguyên: nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ II môn Toán 9.

- Trường THCS Nguyễn Hiền: nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ II môn Tiếng Anh 9.

- Trường THCS Võ Văn Ký: nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ II môn Hóa học 9.

- Trường THCS Lý Thường Kiệt: nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ II môn Vật lý 9.

- Trường THCS Cao Thắng: nộp đề đề xuất kiểm tra Học kỳ II môn Ngữ văn 9.

đ) Đối với các lớp song ngữ của trường THCS Trần Quốc Toản theo chương trình song ngữ tiếng Pháp, môn Tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp sẽ kiểm tra theo đề của Bộ GDĐT, lịch kiểm tra do nhà trường bố trí. Đề kiểm tra của Bộ GDĐT chỉ mang tính tham khảo, hiệu trưởng nhà trường có thể tổ chức để Tổ Tiếng Pháp hiệu chỉnh nhưng phải bảo đảm chế độ bảo mật tuyệt đối.

e) Tất cả các môn kiểm tra theo đề chung của Sở GDĐT đối với khối lớp 9 và Phòng GDĐT đối với khối lớp 6,7,8 các trường đều tổ chức kiểm tra tập trung, đánh số báo danh theo alphabet họ tên học sinh, bố trí 24 học sinh/phòng. Tiến hành đánh phách, rọc phách, bố trí giáo viên chấm tập trung và bám sát theo hướng dẫn chấm của Sở, Phòng GDĐT.

Đối với bài kiểm tra tự luận, trước khi tổ chức chấm, Tổ trưởng tổ chức cho các thành viên nghiên cứu văn bản hướng dẫn chấm của Sở, Phòng GDĐT và tiến hành chấm chung 05 bài để giúp cho các thành viên của tổ nhất quán thực hiện văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở, Phòng GDĐT. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi thống nhất điểm, và phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của Tổ trưởng tổ chấm và ít nhất 2 thành viên. Tổ chấm tiến hành lập biên bản thảo luận về việc chi tiết hóa hướng dẫn chấm, có chữ ký của Tổ trưởng, các tổ phó, ít nhất có 02 thành viên đại diện Tổ chấm.

Nếu trong tổ chấm có ý kiến thắc mắc nhưng tổ không tự giải quyết được hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn trong văn bản hướng dẫn chấm của Sở, Phòng GDĐT thì tổ trưởng tiến hành lập biên bản đề nghị thủ trưởng đơn vị xin ý kiến chỉ đạo của Sở, Phòng GDĐT, tuyệt đối không được tự thay đổi văn bản hướng dẫn chấm và biểu cho điểm.

h) Theo yêu cầu của Sở GDĐT, Phòng GDĐT sẽ thành lập Tổ chấm thẩm định để chấm 10 bài/môn/trường thuộc phòng. Số bài chấm thẩm định được lưu trữ tại phòng GDĐT phục vụ công tác kiểm tra và chấm thẩm định của Sở GDĐT.

2.2. Kiểm tra học kỳ

a) Qui định ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho khối lớp 6,7,8. Cấu trúc đề môn Toán, Ngữ văn kiểm tra theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận (trắc nghiệm khách quan 30%, tự luận 70%); môn Tiếng Anh theo hình thức viết và trắc nghiệm khách quan, trong đó trắc nghiệm khách quan chiếm tỉ lệ 80%. Thời gian làm bài của các môn: Toán, Ngữ văn là 90 phút; môn Tiếng Anh là 45 phút.

- Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học và Tiếng Anh cho khối lớp 9. Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học của khối lớp 9 được kiểm tra bằng hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức viết và trắc nghiệm khách quan, trong đó trắc nghiệm khách quan chiếm tỉ lệ 80%. Thời gian làm bài của các môn: Toán, Ngữ văn là 90 phút; các môn còn lại 45 phút.

Các môn còn lại của các khối lớp 6,7,8,9 Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng quy định hiện hành.

b) Lịch kiểm tra, môn kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra khối lớp 6,7,8 9

 

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ cắt bì đựng đề

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

05/5/2016

Sáng

Ngữ văn 9

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

T. Anh 8

45 phút

9 giờ 50

10 giờ 10

10 giờ 15

Chiều

Vật lý 9

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

T. Anh 7

45 phút

15 giờ 15

15 giờ 40

15 giờ 45

06/5/2016

Sáng

Toán 9

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

T. Anh 6

45 phút

9 giờ 50

10 giờ 10

10 giờ 15

Chiều

Hóa học 9

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

T.Anh 9

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 25

15 giờ 30

07/5/2016

Sáng

Ngữ văn 8

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Ngữ văn 7

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

09/5/2016

Sáng

Toán 8

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Ngữ văn 6

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

10/5/2016

Sáng

Toán 6

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Toán 7

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

 

4. Thời gian, địa điểm giao nhận đề kiểm tra

Phòng GDĐT sẽ giao đề kiểm tra cho các trường khối 6,7,8,9 vào lúc 15h ngày 04/5/2016 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5. Báo cáo kết quả Học kỳ II năm học 2015-2016

Để kịp thời báo cáo kết quả rèn luyện, học tập Học kỳ II năm học 2015-2016 về Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo về Phòng (Tổ GD THCS) cho Ô. Tân theo địa chỉ dntan.nt@khanhhoa.edu.vn trước ngày 17/05/2016 theo đúng các biểu mẫu quy định như các năm học trước.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo, báo cáo đầy đủ, đúng các biểu mẫu thống nhất và đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (Tổ GD THCS) theo số điện thoại 3824034 để trao đổi, thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

- Như trên (thực hiện);

- Website Phòng (đăng tải) ;

- Lưu: VT, GD THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

Cao Đình Trung

  • Ý kiến của bạn

  • Tên
  • Email
  • Tiêu đề
  • Nội dung

Ý kiến độc giảkralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr