Lượt truy cập
Hôm nay 30
Hôm qua 263
Trong tuần 883
Trong tháng 5696
Tất cả 16362

   
LỊCH THI HK 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

     PHÒNG GDĐT NHA TRANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 

          Số: 13/KH-PSN                                           Phương Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2021

  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện Công văn số 356/GDĐT-THCS ngày  08/4/2021 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ II năm học 2020-2021; nhằm đảm bảo chính xác, công bằng trong việc đánh giá, xếp loại học tập và hạnh kiểm của học sinh trong Học kỳ II, làm cơ sở để kết quả học tập của học sinh trong năm học 2020-2021, trường THCS Phan Sào Nam lập kế hoạch thực hiện công tác tổ chức kiểm tra Học kỳ II như sau:

1. Về thực hiện nội dung chương trình, tổ chức ôn tập và kiểm tra, đánh giá

a) Hoàn thành chương trình theo đúng Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 quy định tại Quyết định sô 2132/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với hướng dẫn kế hoạch năm học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và kế hoạch của trường THCS Phan Sào Nam; không được cắt xén chương trình.

- Nội dung chương trình ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II: đến hết tuần thực học thứ 30 so với Khung thời gian quy định ở tất cả các bộ môn.

b) Giáo viên thực hiện kế hoạch ôn tập học kỳ II cần tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh.

c) Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự học; khuyến khích học sinh tự làm; khuyến khích học sinh tự thực hiện theo quy định tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

d) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy đối với tất cả các bộ môn (trừ môn GDTC, Âm nhạc) và trên máy tính (đối với môn Tin học 6,7,8). Thời lượng làm bài là 45 phút; 60 phút (đối với môn Tiếng Anh 6,7,8,9) và 90 phút (đối với môn Toán, Ngữ văn 6,7,8,9).

            Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

đ) Phương thức ôn tập, kiểm tra đánh giá

- Ôn tập tập trung theo lớp, phù hợp với kế hoạch giáo dục của bộ môn đã được phê duyệt.

- Tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kì và đánh giá kết quả bài làm của học sinh theo kế hoạch của nhà trường.

- Thời gian ôn tập: Tuần 31

- Thời gian kiểm tra: Theo lịch của nhà trường (kèm theo)

2. Tổ chức kiểm tra Học kỳ II năm học 2020-2021

2.1. Những quy định chung

a) Thời gian kiểm tra Học kỳ II từ ngày 26/4/2021 đến ngày 10/5/2021. Sau kiểm tra Học kỳ II, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc dạy học và các hoạt động giáo dục để đảm bảo hoàn tất nội dung chương trình theo quy định;

b) Các nhóm bộ môn ra đề kiểm tra, cần thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 1027/GDĐT-THCS ngày 02/10/2020 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021 và Công văn số 1052/ GDĐT-THCS ngày 08/10/2020 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể GDTrH và GDTX năm học 2020-2021;

- Mỗi bộ môn ra 02 đề kiểm tra có đầy đủ ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm.

- Đối với việc kiểm tra kỹ năng nói của môn Tiếng Anh các khối 6,7,8 cần lưu ý: Điểm toàn bài kiểm tra cuối kỳ là 10 điểm, trong đó phần kiểm tra viết là 8 điểm (gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ); phần kỹ năng nói là 2 điểm được đánh giá trước, trong hoặc sau buổi kiểm tra.

- Chuyên môn nhà trường chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định bảo mật trong quá trình ra đề, in sao đề, bảo quản đề trong thời gian trước và trong lúc diễn ra kiểm tra Học kỳ II.

c) Nhằm mục đích tiếp cận đổi mới công tác thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2020-2021, đề kiểm tra cần chú ý đến việc định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực, lồng ghép câu hỏi dạng PISA để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh;

            Riêng đối với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh khối lớp 9, giáo viên ra đề chú ý tham khảo format đề thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 để học sinh được làm quen và tiếp cận với kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022 sắp tới.

d) Đối với học sinh khuyết tật, việc kiểm tra, đánh giá xếp loại thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hình thức tổ chức kiểm tra Học kỳ II

- Tất cả các bộ môn được kiểm tra theo đề do nhà trường ra; học sinh làm bài kiểm tra theo danh sách lớp học.

- Riêng đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý khối lớp 6,7,8,9 và Hóa khối lớp 8,9 học sinh được chia ra theo phòng thi theo thứ tự alphabet họ tên học sinh; 24 học sinh/phòng; và ngồi theo số báo danh;

- Đối với giáo viên coi kiểm tra:

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế coi kiểm tra;

+ Thực hiện nhiệm vụ coi kiểm tra theo sự phân công của nhà trường;

+ Mỗi phòng có 01 giám thị, mỗi tầng có 01 giám thị hành lang (theo bảng phân công của nhà trường);

+ Riêng đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý khối lớp 6,7,8,9 và Hóa khối lớp 8,9: mỗi phòng có 02 giám thị, mỗi dãy hành lang có 01 giám thị hành lang (theo bảng phân công của nhà trường).

- Đối với việc chấm bài kiểm tra:

+ Thực hiện chấm chéo nếu môn kiểm tra có từ 02 giáo viên dạy trở lên trong cùng một khối.

+ Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý khối lớp 6,7,8,9 và Hóa khối lớp 8,9: thực hiện cắt phách giấy thi theo quy định; tiến hành chấm chung 05 bài của mỗi môn; và chấm riêng 02 vòng độc lập;

3. Hồ sơ kiểm tra Học kỳ II

- Giáo viên làm hồ sơ kiểm tra Học kỳ II, gồm có:

            + Đề cương ôn tập Học kỳ II với khối lượng ít nhất 80% kiến thức trong giới hạn nội dung chương trình như qui định ở trên;

            + Mỗi môn, ra 02 đề kiểm tra có kèm ma trận, đáp án, biểu cho điểm và hướng dẫn chấm; nội dung ra đề cần chú ý theo những quy định ở trên.

            + Tất cả hồ sơ kiểm tra cuối Học kỳ II đều phải thống nhất trong nhóm chuyên môn, được tổ trưởng, nhóm trưởng thẩm định, duyệt và có đầy đủ chữ ký của các thành viên.

            + Hồ sơ kiểm tra Học kỳ II gửi về Phó Hiệu trưởng bằng văn bản và e-mail (theo địa chỉ: dktpsnxq@gmail.com) trước ngày 10/4/2021 (đối với đề cương ôn tập), trước ngày 18/4/2021 (đối với những hồ sơ còn lại)

- Hồ sơ kiểm tra Học kỳ II gửi về theo đường e-mail cần được thống nhất cách đặt tên file theo quy định sau:

            + 01-Đề cương:                                 ví dụ:              chk2_nguvan6_decuong

            + 02-Ma trận đề:                              ví dụ:              chk2_nguvan6_matrande

            + 03-Đề kiểm tra:                             ví dụ:              chk2_nguvan6_de1

                                                                                                chk2_nguvan6_de2

            + 03-Hướng dẫn chấm                     ví dụ:              chk2_nguvan6_huongdancham_de1

                                                                                                chk2_nguvan6_huongdancham_de2

4. Lịch kiểm tra Học kỳ II năm học 2020-2021

TUẦN

BUỔI

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời gian làm bài

26/4

27/4

28/4

29/4

30/4

01/5

33

SÁNG

1

NGHỈ

LỄ

30/4

NGHỈ

LỄ

01/5

45 phút

2

Địa 6,7,8,9

3

GDCD 6,7,8,9

4

5

Công nghệ

6,7,8,9

Sinh học

6,7,8,9

Lịch sử 6,7,8,9

CHIỀU

2

Tin 6

Tin 7

Tin 8

Thực hành

3

4

5

TUẦN

BUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời gian làm bài

03/5

04/5

05/5

06/5

07/5

08/5

34

SÁNG

Lý 8,9

7h15 – 8h

Toán 8,9

7h15 – 8h45

Văn 8,9

7h15 – 8h45

-Môn Toán, Ngữ văn (90 phút)

- Môn T.Anh  (60 phút)

-Lý, Hóa (45 phút)

Anh 8,9

8h30 – 9h30

Hóa 8,9

9h15 – 10h00

Văn 6,7

9h30 – 11h00

CHIỀU

Vật lý 6,7

14h15 – 15h00

Toán 6,7

14h15 – 15h45

Anh 6,7

15h30 – 16h30

GHI CHÚ:

* Đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, GDTC:

- GVBM căn cứ vào tình hình thực tế của bộ môn, tiến hành ôn tập trong tuần 32,33 đối với nội dung kiểm tra học kỳ II cho tất cả các khối lớp 6,7,8,9.

- GVBM chủ động tổ chức kiểm tra học kỳ II trong tuần 33, 34 theo thời gian phù hợp.

            Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020 – 2021, đề nghị toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ theo kế hoạch để thực hiện. Mọi sự thắc mắc nếu có, liên hệ trực tiếp với BGH để giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- GV, CNV nhà trường;

- Lưu: VT, Lộc (02b)

                                                                                      Lê Thị Hải Hòa

                       

Bài viết liên quan

kralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr