Lượt truy cập
Hôm nay 75
Hôm qua 263
Trong tuần 928
Trong tháng 5741
Tất cả 16407

   
Thông báo về ban hành Quy định về xử lý hành chính đối với cán bộ, viên chức giáo dục vi phạm quy định dạy thêm trên địa bàn thành phố Nha Trang

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                    Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc

     

                                                                Nha Trang, ngày  30  tháng  7   năm 2014

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 


 

V/v Ban hành Quy định về xử lý hành chính đối với cán bộ, viên chức giáo dục vi phạm quy định dạy thêm trên địa bàn thành phố Nha Trang

 

 

 

 

Căn cứ Nghị Định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định dạy thêm học thêm; Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bản tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm;

 

Căn cứ Thông báo số 442/TB-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về quy định dạy thêm, học thêm;

 

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang,

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang thông báo để hiệu trưởng các trường trực thuộc tổ chức học tập, lấy ý kiến góp ý cho Quy định về xử lý hành chính đối với cán bộ, viên chức giáo dục thuộc thành phố Nha Trang.

 

Hiệu trưởng các trường thực hiện góp ý theo các bước sau:

 

- Tổ chức triển khai học tập bản dự thảo Quy định (đính kèm) trong Hội đồng sư phạm vào ngày 01/8/2014; cán bộ, viên chức tham gia góp ý kiến cụ thể: điều chỉnh, sửa đổi điều gì, thêm điều gì … (có biên bản).

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn họp trong tuần đầu của tháng 8/2014 (từ 02/8 đến 10/8) để thảo luận thống nhất, bổ sung cho bản dự thảo Quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nộp biên bản cho trường.

- Tổ chức họp liên tịch mở rộng của trường từ 11/8 đến 15/8/2014 để tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ, của lãnh đạo trường về bản dự thảo Quy định, lập báo cáo bằng văn bản ghi cụ thể các ý kiến đóng góp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 20/8/2014. Báo cáo có xác nhận của Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở.

 

Nhận được Thông báo này hiệu trưởng các trực tổ chức thực hiện như chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, báo cáo đúng hạn theo quy định, mọi chi tiết chưa rõ cần liên hệ đ/c Thủy (PGD)./.

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                    Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc

     

            DỰ THẢO

                                                             

QUY  ĐỊNH

Xử lý hành chính đối với cán bộ, viên chức giáo dục

 vi phạm quy định dạy thêm trên địa bàn thành phố Nha Trang

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-GDĐT-Ttra  ngày       /   /2014

 của Phòng GDĐT thành phố Nha Trang)

 

 


 

I. Đối tượng áp dụng

         

Cán bộ, viên chức giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang quản lý. 

 

II. Các nội dung vi phạm quy định dạy thêm

 

          Đơn vị, cán bộ, viên chức giáo dục vi phạm một trong những nội dung quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về ban hành Quy định dạy thêm, học thêm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 16/5/2012 đều bị xử lý hành chính theo Quy định này.

 

III. Các hình thức xử lý hành chính về vi phạm quy định dạy thêm

 

          Các cá nhân, đơn vị vi phạm quy định dạy thêm, ngoài hình thức xử phạt được quy định tại Điều 27, 28, 29 theo Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ; đối tượng vi phạm sẽ tiếp tục bị xử lý hành chính với các hình thức sau:

 

          1. Đối với cá nhân cán bộ, viên chức giáo dục:

 

              1.1. Vi phạm lần thứ nhất thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm học.

              1.2. Vi phạm lần thứ hai thì Phòng Giáo dục và Đào tạo điều chuyển công tác đến đơn vị khác.

              1.3. Vi phạm trong hai năm học liên tiếp, xếp loại không hoàn thành công tác trong hai năm thì xử lý theo Luật Công chức và Luật Viên chức hiện hành.

 

           2. Đối với đơn vị có người vi phạm:

 

              2.1. Đối với tập thể đơn vị:

                  2.1.1. Có 01 cá nhân vi phạm thì hạ một bậc thi đua năm học. Có từ 02 cá nhân vi phạm trở lên thì danh hiệu thi đua năm học của trường không xếp loại từ Khá trở lên.

                  2.1.2. Cán bộ, viên chức giáo dục vi phạm ở đơn vị nào thì đơn vị đó chịu xử lý hành chính của Điều 2.1.1 của Quy định này. Đơn vị mới nhận cán bộ viên chức được điều chuyển vì vi phạm Quy định dạy thêm, học thêm không chịu ảnh hưởng xử lý của Điều 2.1.1 của Quy định này.

 

            

  2.2. Đối với hiệu trưởng:

                   Có 01 cá nhân của đơn vị vi phạm thì không được xét các hình thức khen thưởng từ cấp thành phố trở lên. Có từ 02 cá nhân của đơn vị vi phạm trở lên thì danh hiệu thi đua cuối năm học không xếp loại Khá trở lên.

             

IV. Thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản, xử lý hành chính trong lĩnh vực dạy thêm

 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

    - Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra, lập biên bản các cơ sở vi phạm dạy thêm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt theo Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ. Đồng thời xử lý các đối tượng vi phạm với các hình thức xử lý hành chính theo mục III của Quy định này.

    - Có thẩm quyền xử lý hành chính với các mức được ghi ở mục III của Quy định này đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm về dạy thêm do Ủy ban nhân dân xã, phường lập biên bản, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Hiệu trưởng các trường:

    - Phối hợp với các UBND xã, phường; đề nghị  kiểm tra, lập biên bản tại cơ sở dạy thêm sai quy định và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý các cá nhân thuộc đơn vị vi phạm theo các hình thức xử lý hành chính của Quy định này.

    - Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các trường hợp vi phạm thuộc đơn vị quản lý về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

V. Tổ chức và phối hợp thực hiện

 

1. Hiệu trưởng các trường trực thuộc có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến tất cả cán bộ, viên chức của đơn vị trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Thành lập Ban quản lý dạy thêm (cấp THCS), Ban kiểm tra dạy thêm (cấp tiểu học và mầm non) tại đơn vị. Tổ chức cho tất cả cán bộ, viên chức giáo dục làm bản cam kết không vi phạm quy định dạy thêm. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất trong đơn vị quản lý.

 

2. Ban chỉ đạo quản lý dạy thêm của Phòng Giáo dục và Đào tạo thiết lập đường dây điện thoại nóng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo 058.3814025 và 058.3563082 để tất cả công dân biết, phản ảnh về hành vi vi phạm dạy thêm./.  

 
kralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr