Lượt truy cập
Hôm nay 49
Hôm qua 263
Trong tuần 902
Trong tháng 5715
Tất cả 16381

   
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2394/SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I

năm học 2017-2018

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2017

                 Kính gửi:     

                                      - Các phòng giáo dục và đào tạo;

                                      - Các trường trung học phổ thông;

                                      - Các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

                                      - Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa.

Căn cứ các công văn số: 1878/SGDĐT-GDTrH, 1879/SGDĐT-GDTXCN ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục trung học (GDTrH), thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2017 – 2018; để triển khai tốt việc tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết Học kỳ I, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp (GDTX&HN), Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và các trường cao đẳng, trung cấp nghề (gọi chung là các đơn vị) một số nội dung sau:

1. Về thực hiện nội dung chương trình, kiểm tra, đánh giá học sinh

- Các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khung chương trình các môn học. Có kế hoạch tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh các khối lớp.

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, giáo viên chủ động trong công tác giảng dạy, kiểm tra nghiêm túc, cho điểm công bằng nhằm đánh giá trung thực kết quả học tập của học sinh; từng bước khắc phục tình trạng kết quả đánh giá không phản ánh đúng thực chất việc dạy và học, tác động tiêu cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

2. Tổ chức kiểm tra Học kỳ I năm học 2017-2018

2.1. Những quy định đối với kiểm tra Học kỳ I

a) Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình của Học kỳ I đến hết tuần thực học thứ 14 (theo chương trình quy định hiện hành).

b) Sở GDĐT giao các đơn vị ra đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra chung theo lịch của đơn vị (trước khi tổ chức kiểm tra chung theo lịch của Sở GDĐT) ngoại trừ một số môn do Sở GDĐT ra đề kiểm tra chung đối với khối lớp 9 trung học cơ sở (THCS) và khối lớp 12 trung học phổ thông (THPT).

c) Các trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp THCS sẽ tổ chức cho học sinh cấp THCS của đơn vị mình kiểm tra, chấm bài kiểm tra Học kỳ I theo hướng dẫn của phòng GDĐT trên địa bàn.

d) Nhằm mục đích tiếp cận đổi mới công tác thi của Bộ GDĐT trong năm học 2017-2018, đề kiểm tra cần chú ý đến việc định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực, lồng ghép câu hỏi dạng PISA để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

đ) Mỗi đơn vị nộp 01 đề đề xuất kiểm tra Học kỳ I các môn kiểm tra chung của khối lớp 9 (đối với các phòng GDĐT), khối lớp 12 (đối với các trường THPT, gửi bộ đề chuẩn, không gửi đề đã trộn) về Sở GDĐT (các đơn vị không gửi bản cứng, chỉ gửi bản mềm đến cùng lúc các địa chỉ email: lvhoa@khanhhoa.edu.vn, dnlthy@khanhhoa.edu.vn, tnhao@khanhhoa.edu.vn) trước ngày 09/12/2017. Bộ đề kiểm tra đề xuất nộp về Sở GDĐT có hình thức kiểm tra, thời gian làm bài theo quy định trong Công văn này. Ngoài bộ đề kiểm tra đề xuất, đề nghị các đơn vị gửi kèm theo: ma trận đề, biểu cho điểm và hướng dẫn chấm. Các đơn vị bồi dưỡng cho giáo viên ra đề đề xuất theo chế độ tài chính hiện hành.

e) Đối với các lớp song ngữ theo chương trình song ngữ tiếng Pháp, môn Tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp sẽ kiểm tra theo đề của Bộ GDĐT, lịch kiểm tra do nhà trường bố trí. Đề kiểm tra của Bộ GDĐT chỉ mang tính tham khảo, hiệu trưởng nhà trường có thể tổ chức để Tổ Tiếng Pháp hiệu chỉnh nhưng phải bảo đảm chế độ bảo mật tuyệt đối.

g) Đối với kiểm tra Học kỳ môn Tin học: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Công văn số 1878/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục trung học năm học 2017 – 2018.

2.2. Cấp THCS

a) Quy định ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra

- Sở GDĐT ra đề kiểm tra chung các môn: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh và Vật lý cho khối lớp 9. Các môn còn lại của khối lớp 9 và tất cả các môn của các khối lớp 6, 7, 8 Sở GDĐT giao cho các phòng GDĐT tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng quy định của khung chương trình.

- Khối lớp 9 các trường THCS tham gia thí điểm chương trình mô hình trường học mới kiểm tra chung môn Tiếng Anh theo đề của Sở GDĐT. Các phòng GDĐT chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường tổ chức ra đề kiểm tra các môn còn lại theo chương trình thí điểm.

- Các môn Toán, Ngữ văn, Hóa học và Vật lý của khối lớp 9 được kiểm tra bằng hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức viết và trắc nghiệm khách quan (không kiểm tra các kỹ năng nghe, nói), trong đó trắc nghiệm khách quan chiếm tỉ lệ 80%.

- Đối với kiểm tra kỹ năng nói của môn Tiếng Anh (các khối lớp 6, 7, 8): Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, các đơn vị chọn một số trường THCS để lồng ghép kiểm tra kỹ năng nói của môn Tiếng Anh trong việc kiểm tra Học kỳ I; điểm kỹ năng nói được tính 02 điểm, điểm kiểm tra viết, nghe và kiến thức ngôn ngữ được tính 08 điểm/thang điểm 10. Cụ thể, số lượng các trường THCS thực hiện kiểm tra kỹ năng nói của môn Tiếng Anh quy định như sau:

+ Các phòng GDĐT: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, mỗi đơn vị chọn 01 trường THCS.

+ Các phòng GDĐT còn lại, mỗi đơn vị chọn 02 trường THCS.

b) Lịch kiểm tra, môn kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra khối lớp 9

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

29/12/2017

Sáng

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Hóa học

45 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

30/12/2017

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Vật lý

45 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

T.Anh

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

2.3. Cấp THPT

a) Quy định ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra

- Đối với khối lớp 12:

+ Các đơn vị cho học sinh đăng ký dự kiểm tra bài Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

+ Sở GDĐT ra đề kiểm tra chung các bài kiểm tra: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

+ Những học sinh không đăng ký dự kiểm tra bài Khoa học Tự nhiên hoặc bài Khoa học Xã hội và các môn còn lại, Sở GDĐT giao cho các đơn vị tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng quy định của khung chương trình.

- Đối với các khối lớp 10, 11: Sở GDĐT giao cho các đơn vị tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng quy định của khung chương trình.

- Hình thức các bài kiểm tra chung của Khối lớp 12: Các bài kiểm tra Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, bài kiểm tra Ngữ văn được kiểm tra bằng hình thức tự luận.

- Sở GDĐT giao Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và Trường THPT Lý Tự Trọng ra đề và tổ chức kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 – 2018 riêng cho các học sinh thuộc các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Thời gian tổ chức kiểm tra cho những học sinh này hoàn thành trước ngày 16/12/2017.

- Đối với các bài kiểm tra Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội khối 12 và các bài kiểm tra khối 10 và 11 do đơn vị tự ra đề, sau khi tổ chức kiểm tra, đề nghị các đơn vị gửi về Sở GDĐT (các đơn vị không gửi bản cứng, chỉ gửi bản mềm đến cùng lúc các địa chỉ email: lvhoa@khanhhoa.edu.vn, dnlthy@khanhhoa.edu.vn, tnhao@khanhhoa.edu.vn): ma trận đề, đề kiểm tra, biểu cho điểm và hướng dẫn chấm trước ngày 09/01/2018.

b) Lịch kiểm tra, môn kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra khối lớp 12

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

29/12/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

T.Anh

60 phút

09 giờ 45

09 giờ 50

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

30/12/2017

Sáng

Vật lý

50 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Hóa học

50 phút

08 giờ 35

08 giờ 40

Sinh học

50 phút

09 giờ 45

09 giờ 50

Chiều

Lịch sử

50 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa lý

50 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

GDCD

50 phút

15 giờ 45

15 giờ 50

Lưu ý: Học sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên sẽ không tham gia kiểm tra các môn: Tiếng Anh, Giáo dục công dân.

3. Tổ chức in sao đề kiểm tra Học kỳ I năm học 2017-2018

a) Sở GDĐT sẽ gửi bản chính đề kiểm tra, đáp án cho các phòng GDĐT, các trường THPT. Các trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm bảo đảm bí mật đề và đáp án, chủ động tổ chức việc sao in đề kiểm tra cho học sinh thuộc đơn vị mình quản lý để tổ chức kiểm tra theo đúng lịch quy định của Sở GDĐT. Các đơn vị không được đánh lại đề kiểm tra của Sở GDĐT.

b) Thủ trưởng các đơn vị

- Ra Quyết định thành lập Tổ in sao đề kiểm tra Học kỳ I năm học 2017 – 2018. Tổ trưởng là thủ trưởng đơn vị hoặc người được thủ trưởng đơn vị ủy quyền bằng văn bản. Thành viên của Tổ in sao đề phải là cán bộ, giáo viên không có người thân (vợ, chồng; anh, chị, em, con ruột) tham gia kiểm tra.

- Tiếp nhận đề kiểm tra còn nguyên niêm phong từ Sở GDĐT. 

- Quy định thời gian in sao đề kiểm tra, số lượng đề kiểm tra in sao, chuyển giao đề kiểm tra còn nguyên niêm phong cho Tổ in sao đề kiểm tra.

- Tiếp nhận đề kiểm tra đã được niêm phong từ Tổ in sao đề kiểm tra. Tổ chức giao đề kiểm tra đã được niêm phong đến các trường (hoặc phòng thi).

- Đảm bảo cho khu vực in sao đề kiểm tra phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, được bảo vệ cẩn trọng trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ điều kiện thiết bị, phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

c) Tổ in sao đề kiểm tra của các đơn vị có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, bảo quản đề kiểm tra gốc còn nguyên niêm phong của Sở GDĐT do Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng (Giám đốc) chuyển đến, chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, bí mật của đề kiểm tra.

- Trước khi in sao đề kiểm tra, Tổ trưởng Tổ in sao đề phải kiểm tra các phương tiện, thiết bị phục vụ in sao đề kiểm tra như: Máy vi tính, máy in đề, máy sắp xếp đề và máy đếm trang (nếu có). Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy vi tính, phương tiện máy móc, thiết bị in sao không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet.

- Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực in sao khi tổ chức kiểm tra xong môn cuối cùng của kỳ kiểm tra.

- Trong quy trình in sao, phải cử người kiểm tra đề kiểm tra gốc trước khi sao in, rà soát thật kỹ, tránh nhầm lẫn, sai sót và khắc phục lỗi (nếu có) ở trong đề sau khi báo cáo với Hội đồng ra đề kiểm tra. Tất cả các đề kiểm tra phải được in sao rõ ràng, chính xác, đảm bảo đủ số lượng đề cho thí sinh, đề được niêm phong theo từng trường đối với THCS hoặc khối THCS của trường phổ thông có nhiều cấp học, đến từng phòng thi đối với trường THPT, trung tâm GDTX&HN, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và các trường cao đẳng, trung cấp nghề.

- In sao đề các môn theo số lượng được thủ trưởng đơn vị quy định trong văn bản bàn giao cho Tổ in sao đề kiểm tra; việc in sao đề phải được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu: In sao đề lần lượt cho từng môn theo lịch kiểm tra. In sao xong, vào bì, niêm phong, đóng gói đến từng trường (THCS); phòng thi (THPT), thu dọn sạch sẽ, sau đó mới chuyển sang in sao đề của môn tiếp theo.

Phải in thêm cho mỗi trường (THCS) một bì đề dự phòng, số lượng đề trong bì đựng do Tổ sao in quy định cho phù hợp thực tế.

 - Phải có biện pháp cụ thể để phân biệt bì đề của các môn kiểm tra khác nhau. Ví dụ: bì đựng đề của các môn khác nhau có màu khác nhau, hoặc dùng dây buộc và giấy dán có màu khác nhau.

- Tổ in sao đề chuyển giao các bì đề đã niêm phong cho Hiệu trưởng (Giám đốc), Trưởng phòng GDĐT hoặc người được Trưởng phòng (Hiệu trưởng/Giám đốc) ủy quyền bằng văn bản.

- Tất cả mọi công việc của Tổ in sao phải được ghi rõ ràng, đầy đủ tại Sổ Nhật ký Tổ in sao đề.

- Trong thời gian in sao đề: Những người làm việc trong Tổ in sao đề kiểm tra chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép, người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

4. Yêu cầu về tổ chức kiểm tra, chấm bài Học kỳ I năm học 2017-2018

a) Tất cả các môn kiểm tra theo đề chung của Sở GDĐT đối với các khối lớp 9, 12, các đơn vị đều tổ chức kiểm tra tập trung, đánh số báo danh theo alphabet họ tên học sinh, bố trí 24 học sinh/phòng và theo bài kiểm tra Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội (đối với học sinh Khối lớp 12). Tiến hành đánh phách, rọc phách, bố trí giáo viên chấm tập trung và bám sát theo hướng dẫn chấm của Sở GDĐT.

b) Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT tuân thủ những quy định sau về việc tổ chức chấm bài kiểm tra:

- Sau khi kiểm tra xong môn nào (các môn do Sở GDĐT ra đề), trước khi tổ chức chấm riêng tại các trường, các phòng GDĐT triệu tập tổ trưởng bộ môn các trường THCS trực thuộc để tổ chức cho các thành viên nghiên cứu văn bản hướng dẫn chấm của Sở GDĐT và tiến hành chấm chung 05 bài để giúp cho các thành viên nhất quán văn bản hướng dẫn chấm của Sở GDĐT. Bài chấm chung được Phòng GDĐT chọn ngẫu nhiên của một trường THCS. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi thống nhất điểm, và phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của người điều hành, thư ký (do Phòng GDĐT chỉ định) và ít nhất 2 thành viên. Thư ký lập biên bản thảo luận về việc chi tiết hóa hướng dẫn chấm, có chữ ký của người điều hành, thư ký và ít nhất 02 thành viên.

- Trong quá trình thảo luận, chấm chung nếu có ý kiến thắc mắc nhưng các thành viên không tự giải quyết được hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn trong văn bản hướng dẫn chấm của Sở GDĐT, Phòng GDĐT tiến hành lập biên bản xin ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT, tuyệt đối không được tự thay đổi văn bản hướng dẫn chấm và biểu cho điểm.

- Sở GDĐT yêu cầu các trường THCS tiến hành đánh phách, rọc phách, bố trí giáo viên chấm tập trung, chấm 02 vòng độc lập, bám sát theo hướng dẫn chấm của Sở GDĐT và biên bản thảo luận của các tổ trưởng do Phòng GDĐT tổ chức đối với mỗi môn kiểm tra. Các trường tổ chức chấm chung 05 bài/môn trước khi chấm riêng. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi chấm và phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của Tổ trưởng và ít nhất 2 thành viên.

- Sau khi các trường chấm hoàn tất, các phòng GDĐT thành lập Tổ chấm thẩm định để chấm 10 bài/môn/trường thuộc phòng để chỉ đạo việc chấm bài kiểm tra Học kỳ nói riêng, bài kiểm tra các môn nói chung. Số bài kiểm tra Học kỳ được chấm thẩm định sẽ lưu trữ tại phòng GDĐT phục vụ công tác kiểm tra và chấm thẩm định của Sở GDĐT.

c) Tổ chức chấm bài kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

- Trước khi tổ chức chấm bài kiểm tra tự luận, Tổ trưởng tổ chức cho các thành viên nghiên cứu văn bản hướng dẫn chấm của Sở GDĐT và tiến hành chấm chung 10 bài để giúp cho các thành viên của tổ nhất quán thực hiện văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở GDĐT. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi thống nhất điểm, phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của Tổ trưởng tổ chấm và ít nhất 02 thành viên. Tổ chấm tiến hành lập biên bản thảo luận về việc chi tiết hóa hướng dẫn chấm, có chữ ký của Tổ trưởng, các tổ phó, ít nhất có 02 thành viên đại diện Tổ chấm.

Nếu trong tổ chấm có ý kiến thắc mắc nhưng tổ không tự giải quyết được hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn trong văn bản hướng dẫn chấm của Sở GDĐT thì Tổ trưởng tiến hành lập biên bản đề nghị thủ trưởng đơn vị xin ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT, tuyệt đối không được tự thay đổi văn bản hướng dẫn chấm và biểu cho điểm.

- Đối với các khối lớp 10, 11, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị, hiệu trưởng/giám đốc tổ chức cách kiểm tra các môn còn lại cho phù hợp, đảm bảo công bằng, khách quan.

5. Thời gian, địa điểm giao nhận đề kiểm tra

Sở GDĐT sẽ giao đề kiểm tra cho lãnh đạo các đơn vị vào ngày 26/12/2017 tại Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.

6. Báo cáo kết quả Học kỳ I năm học 2017-2018

Để kịp thời báo cáo kết quả rèn luyện, học tập Học kỳ I năm học 2017-2018 về Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 16/01/2018 theo đúng các biểu mẫu do Phòng Giáo dục Trung học gửi vào hộp thư điện tử để các đơn vị nhập và báo cáo trực tuyến.

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo, báo cáo đầy đủ, đúng các biểu mẫu thống nhất và đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo số điện thoại 3823970, 3560759 để trao đổi, thống nhất./.

Nơi nhận:                                                                           

- Như trên (thực hiện);

- Lãnh đạo Sở (báo cáo);

- Các phòng : GDTX-CN, KHTC (phối hợp);

- Các trường trung cấp nghề (thực hiện);

- Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (thực hiện);

- Website Sở (đăng tải);

- Lưu: VT, GDTrH.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Hoàng Thị Lý

  • Ý kiến của bạn

  • Tên
  • Email
  • Tiêu đề
  • Nội dung

Ý kiến độc giảkralbetz.com betturkeygiris.org bahis.com hipas.info wiibet.com restbetcdn.com top-casino.biz ebetebet.com mariogame.net
hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr